ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Westie Fajtamentő Egyesület (székhely: 1171 Budapest, Csepp u. 17. Email: info@wrh.hu, Telefon: 06 70 941 1009, adószám: 18520266-1-42) (a továbbiakban MWFE), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A MWFE adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a https://wrh.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

Adatkezelési felelős:

Hatvani Viktória – elnök

Határozat:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon NAIH-87681/2015 a MWFE-t nyilvántartásba vette.

Az adatkezelés célja:

Az Infotv. 4. § (1) bekezdése szerint „Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.”

A MWFE hírlevél küldése céljából kezel adatbázist. A hírlevélre feliratkozott személyeket tájékoztatja az egyesület havi munkásságáról, gazdát kereső kutyáiról, rendezvényeiről és támogatási lehetőségekről. (2018.05.01-től a hírlevél küldés határozatlan ideig szünetel.)

Az MWFE ezen felül tárolja a vele szerződést kötő felek adatait (ideiglenes befogadók, megajándékozott személyek/örökbefogadók, adományigazolást igénylők), illetve a regisztrált email címeken történő kommunikációt (info@wrh.hu / adomany@wrh.hu / tamogatoiklub@wrh.hu / hatvani.viktoria@wrh.hu / naptar@wrh.hu).

Az adatkezelés jogalapja:

Az Infotv. 5. § (1) bekezdése szerint „Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

A MWFE az értintett hozzájárulásának beleegyezésével, a weboldalon való hírlevélre feliratkozás után kezeli az adatokat illetve a vele kötött szerződések után.

Az érintettekre vonatkozó adatok: név, email cím, lakóhely címe, telefonszám.

Az adatok kezelésének időtartama az érintett kérésére történő törléséig tart (kivételt képeznek ez alól a szerződések, melyek a kötelezettség lejáratáig érvényesek).

Az adatkezelés időtartama a MWFE megszűnéséig tart.

Az adatok forrását a közvetlenül az érintettől felvett adatok képezik, melynek megváltoztatását az érintettek bármikor kérhetik az adatkezelőtől.

Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja rendszereiben az adatbiztonságot.

Az érintettek körébe tartoznak az egyesülettel kapcsolatban lévő magánszemélyek, támogatók, ideiglenes befogadók, megajándékozott személyek (örökbefogadók), illetve akik jelzik, hogy hírlevelet szeretnének kapni – kettős megerősítéssel.

A tényleges adatkezelés pontos címe vagy web helye: www.wrh.hu

A 2011. évi CXII. törvény értelmében a személyes adatokat más jogi és természetes személy részére az MWFE nem adja ki.